Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Üyelik Sözleşmesi

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Üyelik Sözleşmesi

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır);

Megaevler.com ile www.megaevler.com Platformuna üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Megaevler.com Platformunda yer alan şartlar ile kurallara onay veren"Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

Üye, Sözleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Sözleşme’de belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan işbu Sözleşme konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Sözleşme konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Sözleşme’ye ilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üye tarafından onaylanarak kabul edilen işbu Sözleşme Megaevler.com tarafından saklanmamaktadır. Web Sitesi’nde yer alan standart sözleşmeye her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Üye’nin onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Üye’nin onayladığı metne daha sonra ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

Üye, anılan aydınlatma metnini ve gizlilik politikasını okuyup incelediğini, megaevler.com’un aydınlatma yükümlülüğünü kendisine karşı yerine getirdiğini beyan ve kabul eder.


2. Tanımlar

"Portal": www.megaevler.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Megaevler.com"un Hizmetler"ini sunduğu internet sitesi.

"Kullanıcı": Platforma erişen her gerçek veya tüzel kişi.

"Üye": “Platforma üye olan ve "Platform" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

"Üyelik": Üye olmak isteyen Kullanıcı"nın, Platform"daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin megaevler.com tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Megaevler.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Megaevler.com gerekli görmesi halinde üye"nin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyelik"i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": Platform" da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının üyelik sözleşmesi"ni okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile platform"da yer alan şart ve kuralları bir bütün olan elektronik sözleşmedir.

"MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı": Üye"nin platform içerisinde kendisine sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik ile ilgili konularda megaevler.com"a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile platform üzerinden eriştiği üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

"MEGAEVLER.COM Hizmetleri": Platform içerisinde Megaevler.com tarafından üyelik sözleşmesi içerisinde bulunan ve üyenin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla sunulan uygulamalardır. Megaevler.com, platform içerisinde sunulan hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar platform"dan üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar platform"da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"İçerik": Platform"da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"Megaevler.com Arayüzü": Megaevler.com ve Megaevler.com üyeleri tarafından oluşturulan içerik/içeriklerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi, incelenebilmesi ve veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan tüm fikri hakları MEGAEVLER.COM"a ait olan tasarımlar içerisinde Platform üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları

"MEGAEVLER.COM  Veritabanı" : Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği MEGAEVLER.COM "e ait olan veritabanıdır.

"Megaevler.com Panel": Üye"nin platform"da yer alan uygulamalardan ve hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye"ye özel sayfa.

"Kişisel Veri": Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile özel nitelikli kişisel verilerdir.

"Özel nitelikli kişisel veri": Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.


3. Üyelik Sözleşmesi"nin Konusu ve Kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesi"nin konusu, Platform"da sunulan hizmetler"in, bu hizmetler"den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile platform içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetler"e ilişkin megaevler.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin megaevler.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 Platform"a üye olabilmek için reşit olmak ve megaevler.com tarafından işbu üyelik sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 Megaevler.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Platform"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, üye"nin megaevler.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, platform"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, üyelik sözleşmesi hükümleri ile platform"daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir

5.1.2. Üye Megaevler.com"un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye"lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple megaevler.com"dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üye"nin platform  üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Megaevler.com"a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üye"nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini megaevler.com ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. Üye"lerin, Megaevler.com üyelik hesabı"na girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üye"lerin ve/veya megaevler.com"un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.

5.1.4. Üye, platform dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin platform üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "Megaevler.com", üye tarafından "megaevler.com"a iletilen veya platform üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "Megaevler.com"un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla platform üzerinde işlem yapabilir. Üye"nin, platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye "Megaevler.com"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki platform dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Platform"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri platform üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "MEGAEVLER.COM" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “MEGAEVLER.COM”, üye"lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve "Megaevler.com" arayüzü"nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması  bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “MEGAEVLER.COM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “MEGAEVLER.COM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "Megaevler.com"un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “MEGAEVLER.COM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “MEGAEVLER.COM”u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. MEGAEVLER.COM”, Üye ile diğer üyeler ve kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. MEGAEVLER.COM hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya kullanıcıların Üye ile sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa  kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, sağlanan mal ve hizmetlerin ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. MEGAEVLER.COM, Üye’nin MEGAEVLER.COM vasıtasıyla gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. MEGAEVLER.COM sadece taşınmaz alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla web sitesini kullanıma sunmakta olup, web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilci, acenta, simsar, vekil, kefil, garantör, komisyoncu, mümessil, danışman veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin MEGAEVLER.COM web sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle MEGAEVLER.COM arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir.

5.1.9. Üye. MEGAEVLER.COM web sitesinde belirtilen ücretli hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin megaevler.com tarafından belirlenen ücreti megaevler.com’a ödeyeceğini, söz konusu ödeme yapılmadan megaevler.com tarafından hizmet verilmeye başlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, satın aldığı abonelik paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, abonelik paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ücretler, satın alınan abonelik paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni abonelik bedeli ödenip, abonelik yenilenmediği takdirde, Üye’nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. megaevler.com her zaman tarifelerde değişiklik yapabilir. megaevler.com ’un internet, e-posta veya web sitesi yoluyla tarife yayınlaması, Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, megaevler.com tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz. Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler megaevler.com ’a net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, Üye tarafından ayrıca ödenir.


5.2. "MEGAEVLER.COM"un Hak ve Yükümlülükler

5.2.1. "MEGAEVLER.COM", işbu üyelik sözleşmesi"nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "MEGAEVLER.COM üyelik hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu üyelik sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “MEGAEVLER.COM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "MEGAEVLER.COM", platform"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri platform kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "MEGAEVLER.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye"ler, "MEGAEVLER.COM"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "MEGAEVLER.COM" yapabilir. "MEGAEVLER.COM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. Platform üzerinden, "MEGAEVLER.COM"in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "MEGAEVLER.COM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "MEGAEVLER.COM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "MEGAEVLER.COM", platform"un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, üyelik sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "MEGAEVLER.COM" bu mesaj ve içeriği giren üye" nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. "MEGAEVLER.COM"un, "MEGAEVLER.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin platform"da üye"ler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "MEGAEVLER.COM", Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin megaevler.com web sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web sitesini kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.


6. Gizlilik Politikası

6.1. “MEGAEVLER.COM”, "Platform"da üyelerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu üyelik sözleşmesi"nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2"teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “MEGAEVLER.COM” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası"nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “MEGAEVLER.COM”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda MEGAEVLER.COM"un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “MEGAEVLER.COM”un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “MEGAEVLER.COM”un belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

6.3. Üye kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından platform"a girilen verileri “MEGAEVLER.COM” tarafından platform"un fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle “MEGAEVLER.COM” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi içinSözleşmeler ve Koşullar sayfası ziyaret edilmelidir. “MEGAEVLER.COM” Kişisel Verilerin Korunması Politikası"nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler platform"da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, “MEGAEVLER.COM”dan bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. Üye platform dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye"nin veya "MEGAEVLER.COM"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve kendisinin sorumlu olduğunu, MEGAEVLER.COM"un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu"nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde neticesinde MEGAEVLER.COM"un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Üye “MEGAEVLER.COM” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “MEGAEVLER.COM”un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “MEGAEVLER.COM”un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Üye ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “MEGAEVLER.COM” platform"u üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, “MEGAEVLER.COM”un bu özel nitelikli kişisel verileri platform ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Üye"ler, "MEGAEVLER.COM" hizmetlerini, "MEGAEVLER.COM" bilgilerini ve "MEGAEVLER.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "MEGAEVLER.COM"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu platform  kullanım koşulları dâhilinde "MEGAEVLER.COM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "MEGAEVLER.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. "MEGAEVLER.COM", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesi"ni uygun göreceği herhangi bir zamanda platform"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, platform"da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "MEGAEVLER.COM" işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "MEGAEVLER.COM" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "MEGAEVLER.COM"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MEGAEVLER.COM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu üyelik sözleşmesi"nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu üyelik sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde doğrudan Kıbrıs İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu üyelik sözleşmesi"nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kıbrıs Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "MEGAEVLER.COM" Kayıtlarının Geçerliliği

Üye işbu üyelik sözleşmesi"nden doğabilecek ihtilaflarda "MEGAEVLER.COM"un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"MEGAEVLER.COM"u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük ve Süre

İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi"yle atıfta bulunulan ve üyelik sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile platform" da yer alan kurallar ve şartlar, üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan MEGAEVLER.COM alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından hiçbir şekilde iade yapılmaz.

13. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

13.1 “Üye”, platform"da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile platform"da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EK - 1 Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.megaevler.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.megaevler.com internet sitesini (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Platform”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Platform”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve  defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Platform"u kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Platform”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “MEGAEVLER.COM” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "MEGAEVLER.COM" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Platform”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PLATFORM”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PLATFORM” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PLATFORM”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "MEGAEVLER.COM" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PLATFORM”u kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

"Platform”": www.megaevler.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “MEGAEVLER.COM”un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi. "Kullanıcı”": “Platform”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

"Üye”": “Platform”a üye olan ve "Platform" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

"Üyelik”": “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Platform”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “MEGAEVLER.COM” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “MEGAEVLER.COM” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “MEGAEVLER.COM” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı"": Üye"nin "Platform" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "MEGAEVLER.COM"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Platform" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

"MEGAEVLER.COM Hizmetleri" ("Hizmet"): "Platform" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla  “MEGAEVLER.COM” tarafından sunulan uygulamalardır. "MEGAEVLER.COM", "Platform" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Platform”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Platform”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"İçerik": “Platform”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"MEGAEVLER.COM Panel":MEGAEVLER.COM ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "MEGAEVLER.COM Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; “MEGAEVLER.COM”e ait olan tasarımlar içerisinde “Platform” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"MEGAEVLER.COM Veritabanı": “Platform” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “MEGAEVLER.COM”a ait olan veritabanıdır.

3. MEGAEVLER.COM HİZMETLERİ

3.1. "MEGAEVLER.COM", "Üye"ler tarafından "MEGAEVLER.COM Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "MEGAEVLER.COM Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "MEGAEVLER.COM", “Platform” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "MEGAEVLER.COM", “Platform” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "MEGAEVLER.COM", “Platform” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Platform” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "MEGAEVLER.COM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. MEGAEVLER.COM PLATFORMU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Platform” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Platform” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “MEGAEVLER.COM”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Platform”, "Üye"ler tarafından "MEGAEVLER.COM Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "MEGAEVLER.COM", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve  hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “MEGAEVLER.COM”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “MEGAEVLER.COM”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı" “Platform” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "MEGAEVLER.COM" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Platform” dâhilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "MEGAEVLER.COM"un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Platform” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "MEGAEVLER.COM"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "MEGAEVLER.COM", "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Platform” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. "MEGAEVLER.COM", "Kullanıcı" bilgilerini tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "MEGAEVLER.COM" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Platform”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.8. MEGAEVLER.COM, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı"ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca arama motorları , ADS reklamlarının MEGAEVLER.COM"a yönlendirilmesi esnasında bu arama motoru kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya  bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Platform” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "MEGAEVLER.COM"un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "MEGAEVLER.COM"un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “MEGAEVLER.COM”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “MEGAEVLER.COM Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “MEGAEVLER.COM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “MEGAEVLER.COM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "MEGAEVLER.COM"un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Platform"un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Platform"un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "website"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Platform"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "MEGAEVLER.COM"un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “MEGAEVLER.COM”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Platform”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “MEGAEVLER.COM”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Platform” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Platform”un (sınırlı olmamak kaydıyla "MEGAEVLER.COM Veritabanı", "MEGAEVLER.COM Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "MEGAEVLER.COM"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "MEGAEVLER.COM"a ait ve/veya "MEGAEVLER.COM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "MEGAEVLER.COM" hizmetlerini, "MEGAEVLER.COM" bilgilerini ve "MEGAEVLER.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "MEGAEVLER.COM"un hizmetlerine  erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "MEGAEVLER.COM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "MEGAEVLER.COM"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "MEGAEVLER.COM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "MEGAEVLER.COM"; "MEGAEVLER.COM" hizmetleri, "MEGAEVLER.COM" bilgileri, "MEGAEVLER.COM" telif haklarına tabi çalışmaları, "MEGAEVLER.COM" ticari markaları, "MEGAEVLER.COM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"MEGAEVLER.COM", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Platform”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "MEGAEVLER.COM"un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "MEGAEVLER.COM"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Kıbrıs Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kıbrıs Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "MEGAEVLER.COM" tarafından “Platform”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Platform”u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Ek - 2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası"nın amacı, https://www.megaevler.com/ adresinde yer alan web sitesinin, (“Platform”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası"nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi"ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi"ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası"nı da kabul etmiş sayılacaktır. Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı"ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Üye belirleyeceği her Alt

Kullanıcı"dan:  Onay alınacağını, Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı"nın Platform"u kullanamayacağını, Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder. MEGAEVLER.COM, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

MEGAEVLER.COM, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı"nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı"ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı"ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar"ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google ADS reklamlarının Emlakjet"e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler MEGAEVLER.COM, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Platform üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. MEGAEVLER.COM"un Gizlilik Politikası"nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Platform"da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası"na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı"nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Emlakjet"in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ek - 3 MEGAEVLER.COM Hizmetleri

1. "MEGAEVLER.COM" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı" üzerinden "MEGAEVLER.COM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve MEGAEVLER.COM Veritabanı"na yükleyecektir.

1.2. "MEGAEVLER.COM", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Platform"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "MEGAEVLER.COM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Platform”da yayınlayacaktır

1.3. "MEGAEVLER.COM", “Platform”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Platform”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "MEGAEVLER.COM" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "MEGAEVLER.COM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. "MEGAEVLER.COM", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “MEGAEVLER.COM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "MEGAEVLER.COM"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5. "Üye", "MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def"i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def"i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. "Üye", "Platform"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Platform"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "MEGAEVLER.COM", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8. "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9. "Üye", seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10. “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"da detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye"nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"da belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir 


1.11. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal"a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı" açtığının, MEGAEVLER.COM tarafından tespit edilmesi halinde; MEGAEVLER.COM"in, bu kişinin tüm "MEGAEVLER.COM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

3. Listeleme Hizmetleri

3.1. Bu “Hizmet” “Üye”lerin “MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “MEGAEVLER.COM” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “MEGAEVLER.COM” “platform”unun dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “MEGAEVLER.COM” tarafından belirlenen sıra dahilinde “MEGAEVLER.COM” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “MEGAEVLER.COM” veritabanına gelen sorguların “MEGAEVLER.COM” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen vitrin hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan vitrin hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2. İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “MEGAEVLER.COM” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3.3. “MEGAEVLER.COM ” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “MEGAEVLER.COM”a aittir. “MEGAEVLER.COM ” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “MEGAEVLER.COM”un “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “MEGAEVLER.COM” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “MEGAEVLER.COM” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “platform” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “MEGAEVLER.COM”un belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “MEGAEVLER.COM” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “platform” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

4. Panel Hizmetleri

4.1. “Üye”lerin “MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin MEGAEVLER.COM tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “panel” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2. Panel Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

5. Vitrin

5.1. Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “MEGAEVLER.COM” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Vitrin) hizmetlerinden yararlanabilirler.

5.2. Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “MEGAEVLER.COM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti MEGAEVLER.COM tarafından belirlenen vitrinlerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan vitrin ya da vitrinlerin özelliklerine göre, Listelemede aynı vitrin ya da vitrinlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Vitrin sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, vitrinin MEGAEVLER.COM kaynaklı sayfa hatalarından yada MEGAEVLER.COM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı MEGAEVLER.COM tarafından vitrinin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

5.3. Vitrin içerik ve ücretleri MEGAEVLER.COM tarafından belirlenir. MEGAEVLER.COM söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrini yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda MEGAEVLER.COM ilanı ve vitrini yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye"ye) ödeme iadesi yapmaz.

6. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "MEGAEVLER.COM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Ek - 4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

MEGAEVLER.COM platformunda ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere web sitesinde belirtilmektedir. MEGAEVLER.COM bu ürün ve hizmetlere ilişkin platformun ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda web stesinde örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir  “Üye”ler MEGAEVLER.COM platformunda belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır. MEGAEVLER.COM ; satılık, kiralık,devren türlerinde konut, işyeri, arsa kategorilerinde ilan listelemektedir. Bu tür ve kategoriler dışında ilanları siteden nedensiz, sebeb göstermeksizin yayından kaldırabilir.

Aklınıza takılan bir soru mu var? Artık Canlı Destek Hattı 7/24 Hizmetinizde!

© 2024 Megaevler.com - Her Hakkı Saklıdır